Kolme naista kerää hämähäkkikasvia pellolla

Naisten köyhyys ja toimeentulon rakentaminen

Köyhyys on yksi ihmiskunnan suurimmista vitsauksista. Maailmassa 659 miljoonaa ihmistä elää absoluuttisessa köyhyydessä, eikä heillä ole varaa elämän päivittäisiin tarpeisiin: puhtaaseen veteen, ravintoon tai asuntoon.

Solidaarisuus pyrkii vähentämään köyhyyttä rakentamalla Itä-Afrikan naisille työn ja toimeentulon mahdollisuuksia.

Miksi juuri naisten köyhyys ja toimeentulo?

Miesten dominoimassa yhteiskunnassa naiset ovat usein työelämästä syrjässä. Kuitenkin juuri naisten taloudellisen aseman parantaminen tuottaa eniten hyötyä yhteiskunnalle. Tämän vuoksi Solidaarisuus keskittyy työssään erityisesti naisiin ja heidän toimeentulonsa vahvistamiseen.

Oxfam arvioi, että maailmantalous menettää jopa 9 000 miljardia dollaria vuodessa sukupuolten epätasa-arvon takia. Mikäli naisia saadaan enemmän mukaan työelämään, saadaan osa menetystä rahasta poikimaan ja parantamaan niin naisten kuin koko yhteiskunnankin hyvinvointia.  

Naisten varassa lepää myös todennäköisesti Itä-Afrikan hyvinvoinnin kasvu: esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa köyhyyden vähentymisestä jopa 30 % selittyi naisten työllistymisellä vuosina 2000–2010. 

Solidaarisuus tekee työtä vahvistaakseen naisten asemaa työmarkkinoilla ja toimeentulon parissa, sillä siitä hyötyvät kaikki. 

1. Mitä köyhyys on?

Köyhyys on käsite, jolla kuvataan ihmisten tai yhteisöiden taloudellista asemaa ja syrjäytymistä. Useimmiten sillä viitataan käytettävissä olevaan varallisuuteen.  
 
Köyhyyttä voidaan ajatella jonkin asian puutteena, kuten esimerkiksi rahan, mahdollisuuksien, ajan, puhtaan juomaveden, ravinnon, koulutuksen tai terveydenhuollon puutteena. Köyhyyden myötä henkilöllä ei ole mahdollisuutta nauttia näistä perusoikeuksista. 

Lue lisää: Köyhyys on toisaalta kytköksissä vastakohtaansa rikkauteen.  

Köyhdyttämisellä viitataan niihin ihmisen luomiin rakenteisiin ja käytäntöihin yhteisössä, yhteiskunnassa tai kansainvälisessä järjestelmässä, jotka synnyttävät ja ylläpitävät köyhyyttä. Esimerkkejä köyhyyttä ylläpitävistä rakenteista ovat esimerkiksi järjestelmät, jotka mahdollistavat pakko- ja orjatyön tai verovälttelyn, korruption ja epätasa-arvoisen koulutusjärjestelmän. Sukupuolten välinen epätasa-arvo puolestaan pitää naiset köyhyydessä.

Osa köyhdyttämisen rakenteita ovat kehittyvistä maista vuosittain rikkaimpiin maihin virtaavat varat, joiden määrän arvioidaan vuosittain olevan jopa 5 biljoonaa dollaria. Määrä pitää sisällään muun muassa lainojen lyhennykset ja korot, kaupan ja muun sijoitustoiminnan, laittomat rahansiirrot ja rahavirrat veroparatiiseihin sekä kansainvälisten yritysten verovälttelyn.  

2. Absoluuttinen ja suhteellinen köyhyys – miten köyhyys määritellään? 

Absoluuttinen tai äärimmäinen köyhyys: Absoluuttiseksi tai äärimmäiseksi köyhyydeksi määritellään köyhyys, jossa päivittäiset varat eivät riitä elämän perustarpeisiin: ravintoon, puhtaaseen veteen tai asuntoon. 
 
Maailmanpankki on määritellyt äärimmäisen köyhyyden rajaksi 2,15 dollaria päivässä. Maaliskuussa 2023 jopa 659 miljoonaa ihmistä eli äärimmäisessä köyhyydessä. 

Suhteellinen köyhyys: Suhteellisella köyhyydellä viitataan henkilön köyhyyteen suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Käytännössä suhteellinen köyhyys viittaa siis ihmisten välisiin tuloeroihin. Siksi jokaisessa maassa on suhteellista köyhyyttä, myös Suomessa.

Mittari on kuitenkin haastava: suhteellinen köyhyys näkyy eri paikoissa eri tavoin ja sille on vaikea antaa tarkkaa numeerista arvoa. 

Kuivunut vesiallas.
Kuivunut vesiallas Somalimassa. Kuva: Abdinasir Muse Mohamed 2022

3. Millä tavalla köyhyys näkyy Itä-Afrikassa? 

Itä-Afrikassa köyhyys ilmenee usein puutteena puhtaasta vedestä, ravinnosta ja mahdollisuuksista. Maailmanpankin arvion mukaan 40,8 prosenttia koko Itä- ja Etelä-Afrikan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. 

Köyhien perheiden lapset eivät usein saa mahdollisuutta käydä koulupolkuaan loppuun tai valmistua ammattiin. Varattomuus ja vähäosaisuus ilmenee puutoksena ja päivittäisenä kamppailuna perustarpeiden täyttämiseksi. 

4. Mitä Solidaarisuus tekee köyhyyden poistamiseksi ja toimeentulon edistämiseksi? 

Solidaarisuus keskittyy työssään naisten aseman parantamiseen työmarkkinoilla. Koulutamme hankkeissamme naisia esimerkiksi yrittäjyyteen, ilmastokestävään ruuantuotantoon ja taloushallintoon. Tuemme myös erilaisia osuuskuntia, jotka rakentavat naisyrittäjien tuotteille markkinoita. 

Käytännön ja ruohonjuuritason ohella vaikutamme köyhyyttä ylläpitäviin rakenteisiin: kannamme kortemme kekoon esimerkiksi veropoliittisessa keskustelussa, pidämme tiivistä yhteyttä paikallisiin maataloutta ja toimeentuloa edistäviin ministeriöihin ja vaikutamme toiminta-alueillamme läänitasolla tehtäviin päätöksiin.  
 
Tavoitteenamme on aina rakentaa pysyviä ratkaisuja, jotka tuottavat naisille toimeentuloa pitkälle tulevaisuuteen ja parantavat naisten taloudellista itsenäisyyttä ja asemaa yhteiskunnassa.

 • Naiset tarvitsevat tietoa ja taitoja. Usein on aloitettava perusteista, kuten luku- ja kirjoitustaidosta.
 • Pienyrittäjyyden tulee olla kannattavaa ja ratkaisujen on oltava ilmastokestäviä. Näin luodaan hyvinvointia sekä naisille että miehille.
 • Yhteistyössä on voimaa. Mukana on yrityksiä ja tutkijoita, jotka auttavat löytämään taloudellisesti kannattavia ratkaisuja koko yhteisölle.
 • Vahvistamme naisten roolia ja ääntä päätöksenteossa niin yhteisön tasolla kuin laajemminkin.
 • On tärkeää varmistaa, että naisiin kohdistuva väkivalta ei estä naisia harjoittamasta yritystoimintaa. ​
Solidaarisuus on aloittamassa hanketta, jossa tutkitaan banaanikuidun hyödyntämis- ja yritysmahdollisuuksia. Kuva: Browline Omondi 2022

5. Mikä merkitys naisten omalla palkalla ja toimeentulolla on? 

Oma raha tuo naisille taloudellista riippumattomuutta ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi: 

 • Perheiden varallisuus nousee, kun kummatkin vanhemmat ovat töissä. 
 • Lasten koulumaksuihin on varaa, kun perhe ei joudu elämään ainoastaan yhden vanhemman tulojen varassa. 
 • Naiset joutuvat usein alisteiseen asemaan, mikäli heidän puolisonsa on perheen ainoa tienaaja. Taloudellinen riippuvuus ruokkii myös parisuhdeväkivaltaa. Kun myös naiset pääsevät työelämään mukaan, heidän mahdollisuutensa osallistua perheen päätöksentekoon kasvavat. 
 • Naisten yhteiskunnallinen asema parantuu ja heidän osallisuutensa myös esimerkiksi politiikassa ja paikallisyhteisöissä kasvaa. Koko yhteiskunta hyötyy, kun naisten rooli laventuu kaikille elämän osa-alueille. 

Mukana muutoksessa

Nahiba Umar hymyilevä kasvokuva

”Kun naiset oppivat uusia taitoja ja saavat lisää tietoa, sillä on vaikutusta. Muutos lähtee perheistä, sillä vanhemmat voivat vaikuttaa lastensa asenteisiin.”

Nahiba Umar

Gender Officer, Somalimaan kumppanijärjestö

6. Mitä esteitä naisten toimeentulolla on? 

 • Naiset ovat usein vastuussa kodinhoidosta. Siksi toimeentuloa parantavien ratkaisujen on usein oltava toteutettavissa kotoa – esimerkiksi paikallisten vihannesten viljely on mahdollista kotipihalta käsin. 
 • Naisten omistusoikeudet ovat heikot. Naiset omistavat harvoin maata, laitteita, kulkuneuvoja, rakennuksia tai tuotantoeläimiä, joiden käytöstä he voisivat päättää ja joita he voisivat käyttää lainan vakuutena. Omissa säästö- ja lainaryhmissään naiset voivat kerätä rahaa, tehdä investointeja ja siten lisätä omaa varallisuuttaan. 
 • Naisten koulutustaso on miehiä alhaisempi. Tämän vuoksi naisten luku-, kirjoitus- ja laskutaito voivat olla heikot. Alhaisen koulutuksen vuoksi naisten on myös vaikea käyttää teknologiaa tai kouluttautua. Puutteelliset taidot vaikeuttavat naisten yrittäjyyttä, mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja arkipäiväisten asioiden hoitoa. 
 • Naisilla on vähemmän kontakteja ja verkostoja. Useimmilla naisista ei ole ennestään valmiita markkinapaikkoja tai sosiaalista tukea liiketoiminnan pyörittämiseen. Siksi me toimimme osuuskuntien ja yhteisöiden parissa, rakentaen samalla naisille keskinäisen tuen verkostoja. 
 • Paikalliset tukipalvelut on usein suunnattu miehille, jolloin sekä rahoitus että tekninen tuki saattavat olla naisten ulottumattomissa. Siksi Solidaarisuus toimii hankkeissa, joissa palveluita rakennetaan ja tarjotaan ennen kaikkea naisille. 
 • Keniassa ja Somalimaassa perheen elatusta pidetään usein miesten tehtävänä, jolloin naisten työtä saatetaan pitää arvovalta- tai moraalisyistä sopimattomana. Siksi Solidaarisuus keskittyy hankkeissaan koko perheen rooliin ja ottamaan myös miehet mukaan toimintaan. 
 • Naisilla ei ole uskoa omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa. Heikon yhteiskunnallisen aseman, alhaisen koulutuksen ja puolisosta riippuvaisen tilanteensa vuoksi naisilla on vain vähän henkilökohtaisia onnistumisen kokemuksia. Sosiaaliset normit tukevat ajattelutapaa. Eräs hankkeiden tärkeä tehtävä on tarjota naisille positiivisia kehityskokemuksia, jotka alkavat hiljalleen rakentaa naisten identiteettiä osaavina ja pystyvinä.  
Kaksi naista hymyilee käsityökori välissään
Solidaarisuus on ollut käynnistämässä esimerkiksi @manosnicas_artesanias -yrityksen toimintaa, joka työllistää 300 naista.

7. Mitä vaikutusta työllämme on ollut? 

 • Yli 2 000 naismaanviljelijää Keniassa saa vuosittain tukea yrittäjyyteensä. Paikallisten kasvisten myynti, kysyntä ja merkitys on tänä aikana kasvanut merkittävästi. 
 • Olemme olleet käynnistämässä Nicaraguassa maataloustoimintaa, joka pyörittää tällä hetkellä kolmen miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää yli 300 henkilöä. 
 • Somalimaan hankkeissamme keskitymme esimerkiksi ilmastokriisiin ja ilmastokatastrofeihin sopeutumiseen, jotta naisten lisäksi myös yhteisöt kestäisivät paremmin kuivuuden kaltaisia ääri-ilmiöitä. Aloitamme esimerkiksi toimintaa kestokuukautissiteiden valmistamiseksi, joka taklaa kerralla niin työllisyyden kuin seksuaaliterveyden ongelmia. 
 • Lähes kaikki hankkeisiimme osallistuneet ovat kertoneet tulojensa kasvaneen.

8. Miten ilmastokriisi vaikuttaa työhömme?

Ilmastonmuutoksesta johtuva sääolosuhteiden epävakaus ja epäsäännöllisyys vaikuttavat Itä-Afrikan maatalouteen. Koko aluetta vuosikausia koetelleet kuivuuskaudet ovat myös nostaneet ruuan ja veden hintaa sekä mahdollistaneet hinnoilla keinottelun. 

Pyrimme hankkeissamme parantamaan yhteisöiden ilmastokestävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankkeissamme kehitettävissä toimissa ilmastokriisiin varautuminen ja sopeutuminen ovat aina läsnä. 

Keniassa tämä tarkoittaa muun muassa kestäviä viljelykäytäntöjä, orgaanisia lannoitteita, banaanikuidun hyödyntämistä ja muita paikallisia työn ja toiminnan tapoja, joilla voidaan vastata veden saatavuuden tai maankäytön kaltaisiin haasteisiin. 

Somalimaassa ilmastokestävyyden keskiössä on vesi: vedenkeruulla, kastelukanavilla, kasvihuoneilla, kestävillä viljelykäytännöillä ja puustoisella maataloudella tuemme yhteisöjen selviytymistä kuivuuskausista sekä pyrimme estämään tulvasta aiheutuvia tuhoja.  

Tavoitteenamme on, että pystymme kehittämään naisten kanssa sellaista kestävää liiketoimintaa, joka tuottaa tuloja myös vähäpäästöisemmässä tulevaisuudessa ja on osaltaan rakentamassa sitä. Perheiden toimeentulon monipuolistamiseksi lisäämme naisten osallistumista ja tuomme mukaan uusia elinkeinoja, kuten mehiläistalouden, kanatalouden, käsityöläisyyden ja kasvihuoneviljelyn.

Sääolosuhteiden epävakaisuus ja alhainen tietotaito uhkaavat toimeentuloa Keniassa 

Ilmastonmuutoksesta johtuva sääolosuhteiden epävakaus ja epäsäännöllisyys vaikuttavat Itä-Afrikan maatalouteen. Koko aluetta vuosikausia koetelleet kuivuuskaudet ovat myös nostaneet ruuan ja veden hintaa sekä mahdollistaneet hinnoilla keinottelun. Myös Ukrainan sota ruokkii inflaatiota ja nostaa esimerkiksi energian ja lannoitteiden hintoja. 

Kenian taloudellista kehitystä ovat rajoittaneet lukuisat toisiinsa vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi riippuvuus vain muutamista maatalouden vientituotteista, jotka ovat haavoittuvia suurille hintavaihteluille, heikko infrastruktuuri, nopea väestönkasvu, pitkittynyt kuivuus, äärimmäiset varallisuuserot sekä kehno hallinto ja korruptio hidastavat kasvua ja tekevät yrittäjyydestä kallista. 

Sääolosuhteiden epävakaisuuden vuoksi viljely ei ole kannattavaa. Uudessa ilmastotilanteessa maanviljelijät tarvitsevat myös uudenlaisia resursseja maanviljelyyn. Kuitenkin esimerkiksi neuvontapalveluiden taso on alhainen. Myös lannoitteiden heikko saatavuus ja korkea hinta ovat este monelle pienelle maanviljelijälle. Laadukkaiden tuotantopanosten saatavuus on heikko eikä alueella ole riittävästi toimivia prosessointi- ja laatuketjupalveluita, kuten pakkaamoita tai kylmäketjupalveluita. 

Esimerkiksi näiden ongelmien ratkaisua olet edistämässä tukijanamme.

…nyt kun olet täällä.

Solidaarisuussäätiö on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa naisten ja tyttöjen asemaa Itä-Afrikassa. Silpominen on yksi alueen räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista, mutta sen vähentäminen ei tapahdu taikaiskusta, vaan vaatii naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamista. 
 
SIksi työssämme pureudumme aina juurisyihin: naisten ja tyttöjen asemaan, heihin kohdistuvaan väkivaltaan ja työhön. Me uskomme, että omat tulot tuovat itsenäisyyttä; itsenäisyys tuo riippumattomuutta ja riippumattomuus parantaa naisten asemaa. 
 
Kaikkea tätä tarvitaan pysyvään muutokseen. 
 
Mutta emme pysty tähän yksin: tarvitsemme pitkäaikaisia ja vaikeinakin aikoina rinnallamme pysyviä tukijoita. Olisitko sinä yksi heistä?

Lue lisää