Testamenttilahjoitus

Perinnöksi solidaarinen maailma

Testamenttilahjoituksella voit tukea sinulle tärkeitä arvoja: voit esimerkiksi auttaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten pääsyä pois köyhyydestä tai tukea miesten ja naisten tasa-arvoa kehitysmaissa.

Yleishyödyllisenä säätiönä Solidaarisuus ei ole velvollinen maksamaan perintöveroa vastaanottamistaan testamenttilahjoituksista. Kaikki Solidaarisuudelle testamentatut varat menevät siten suoraan kehitysmaiden köyhimpien tukemiseen.

Tällä hetkellä toimimme Somalimaassa, Etiopiassa ja Keniassa. Voit halutessasi kanavoida testamentti-lahjoituksesi esimerkiksi naisten aseman parantamiseen tai tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön Keniassa, Etiopiassa ja Somalimaassa. Lisäksi vaikutamme ja muutamme asenteita Suomessa. Tavoitteena on Suomi, jossa pidetään huolta kaikista maailman ihmisistä.

Toimimme siellä, missä meitä tarvitaan eniten. Sen vuoksi painopisteet vaihtelevat vuosien ja vuosikymmenten aikana. Yleisen testamenttilahjoituksen turvin voimme auttaa heitä, jotka kulloinkin tarvitsevat eniten apuamme.

Kun harkitset testamenttilahjoitusta, ota meihin yhteyttä

Kuulemme mielellämme, mitä solidaarisuus Sinulle merkitsee ja kuinka haluat sen elävän. Ota yhteyttä toiminnanjohtajaamme:

Miia Nuikka
toiminnanjohtaja
miia.nuikka@solidaarisuus.fi
040 518 4345

Testamentissa on tarkat muotovaatimukset

Testamentti on tahdonilmaisu, jolla määrätään, kuka saa testamentintekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Jotta testamentti olisi pätevä ja toteuttamiskelpoinen, on testamenttia tehtäessä otettava tarkasti huomioon lain vaatimat määräykset. Testamentti kannattaa tehdä ajoissa ja harkiten.

Testamentin tekijän tulee olla tekohetkellä pääsääntöisesti täysi-ikäinen sekä sellaisessa tilassa, että hän kykenee itsenäiseen tahdonmuodostukseen.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava kahden todistajan läsnäollessa. On tärkeää, että todistajat merkitsevät testamenttiin nimensä, asuinpaikkansa ammattinsa ja yhteystietonsa sekä vakuuttavat, että testamentin tekijä on ollut täysissä sielun voimissa.

Testamentin voi tehdä kenen tahansa luonnollisen tai oikeushenkilön hyväksi. Luonnollisilla henkilöillä tarkoitetaan ihmisiä ja oikeushenkilöillä esimerkiksi valtiota ja seurakuntia sekä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Lainsäädäntö ei edellytä lakimiehen käyttöä testamentin laadinnassa, mutta se on suositeltavaa testamentin tiukkojen muotovaatimusten vuoksi. Jos testamentti ei ole oikean muotoinen, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi.

Testamenttia kannattaa säilyttää kahtena kappaleena kahdessa eri paikassa, kuten pankkilokerossa ja kotona.

Testamentin lisäys tai muutos on tehtävä samalla tavalla kuin itse testamentti. Testamentin tekstiä ei saa myöhemmin korjailla, vaan muutoksen ja lisäyksen on noudatettava säännöksiä testamentin tekemisestä ja muodosta. Testamentin tekijä voi koska tahansa peruuttaa testamentin.

Perimysjärjestyksen perustana kolme perillisryhmää

Ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset eli vainajan lapset, joiden kesken perintö jaetaan tasan. Jos rintaperillinen on kuollut, hänen sijaansa tulevat hänen jälkeläisensä. Jos vainajalla on rintaperillisiä, ei puoliso saa lainkaan perillisasemaa. Leskellä on tällöin kuitenkin oikeus hallita jäämistöä jakamattomana. Jos rintaperillisiä ei ole, perii vainajan tämän puoliso.

Toiseen perillisryhmään kuuluvat vainajan vanhemmat sekä veljet ja sisaret. Kolmanteen perillisryhmään kuuluvat vainajan isovanhemmat.

Mikäli serkkuja lähempiä sukulaisia ei ole elossa, eikä testamenttia ole tehty, menee jäämistö valtiolle.

Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi määrätä testamentilla kaikesta omaisuudestaan. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan eli heillä on oikeus saada puolet heille tulevan perinnön arvosta testamentista huolimatta.

Erityis- ja yleistestamentti

Erityistestamentti eli legaatti on testamentti, jolla perittävä testamenttaa jonkin tietyn, tarkoin määritellyn osan omaisuudestaan jonkun henkilön tai tahon hyväksi.

Yleistestamentti on kyseessä silloin, kun testamentin saajan oikeudesta saada omaisuutta ei ole määrätty yksityiskohtaisesti. Tällöin yleistestamentin saaja saa koko omaisuuden, määräosan siitä tai sen, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäänyt jäljelle.

Henkilö voi testamentata esimerkiksi pankkitalletukset ja osakkeet erityistestamentilla tietylle saajalle ja lopun omaisuutensa yleistestamentilla toiselle saajalle.