Yhteystiedot

Työmme naisten taloudellisen aseman parantamiseksi

Naisten taloudellinen voimaantuminen hyödyttää koko perhettä ja yhteisöä. Siksi keskitymme erityisesti naisiin. Naiset tarvitsevat tietoa ja taitoja. Usein on aloitettava perusteista, kuten luku- ja kirjoitustaidosta.

Pienyrittäjyyden tulee olla kannattavaa ja ratkaisujen on oltava ilmastokestäviä. Näin luodaan hyvinvointia sekä naisille että miehille. On tärkeää varmistaa, että naisiin kohdistuva väkivalta ei estä naisia harjoittamasta yritystoimintaa. ​Vahvistamme naisten roolia ja ääntä päätöksenteossa niin yhteisön tasolla kuin laajemminkin.

Mukana työssämme on yrityksiä ja tutkijoita, jotka auttavat löytämään taloudellisesti kannattavia ratkaisuja koko yhteisölle.

Somalimaa

Somalimaan ruokaturva on maailman heikoimpia. Suurimmat syyt tähän ovat kuivuus ja äärimmäinen köyhyys. Somalimaa on enimmäkseen kuivaa puoliaavikkoa, jonka pinta-alasta alle kymmenen prosenttia on viljelykelpoista ja siitäkin alle puolet on viljeltyä.

Naisten hallinnoimissa kasvihuoneissa tuotetaan vihanneksia paikallisille markkinoille myytäviksi. Isot sadevedenkeruualtaat yhdistettynä kasvihuonetuotantoon on tehokas tapa saada vihreää keskelle puoliaavikkoa. On tärkeää varastoida sadevettä ja kehittää kastelujärjestelmiä, tuoda vettä yhä useammalle perheelle, kehittää naisten ja miesten maatalouteen liittyviä taitoja ja auttaa pientuottajia tuottamaan laadukkaita tuotteita, joilla on kysyntää.

Uusi elinkeino on sisal-kasvin viljely, joka tuo maaseudun naisille työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia.

Sisalin tuotantoa lisätään ja naisten taitoja valmistaa sisal-käsitöitä vahvistetaan. Tuotteiden laatua ja myytävyyttä parannetaan muotoilulla. Naisille opetetaan perustaitoja, kuten lukeminen ja laskeminen, sekä yrittäjyystaitoja.

Somalimaassa viljellään vähän öljykasveja. Seesamin viljelyä kehittämällä on pitkällä tähtäimellä mahdollista valmistaa somalimaalaista, pullotettua seesamiöljyä paikallisille markkinoille. Tuotantoketjua rakennetaan veden saantia tehostamalla, viljelijöiden osaamista parantamalla ja tutkimuksella. Lisäksi osuuskuntien johdon kykyä johtaa maatalousyritystä kehitetään.

  • CLHE-järjestö (Candlelight for Health and Education) parantaa pienviljelijäperheiden toimeentuloa neljässä somalimaalaisessa kylässä. Työ painottuu erityisesti naisten mahdollisuuksiin ansaita perheelle elanto.
  • ADO-järjestö (Agriculture Development Organization) on Solidaarisuuden pitkäaikainen kumppani Somalimaan ruokatilanteen ja toimeentulon parantamisessa. ADO:n työ keskittyy maatalouden kehittämiseen, ekologisten ratkaisujen edistämiseen, vesivarojen sekä maaperän kunnon parantamiseen.

Lisäksi ADO kehittää Somalimaahan siementuotantoa, jotta maan omavaraisuus vahvistuisi. Laadukkaat ja kuivuutta kestävät siemenet ovat yksi keino lisätä satoja kuivilla alueilla. Somalimaan ensimmäisellä siemenlajikkeiden tutkimustilalla testataan, mitkä siemenet selviävät parhaiten Somalimaan oloissa. Valitut siemenlajikkeet saadaan pelloille paikallisten omistamien siemenpankkien kautta.

Nicaragua

Perheväkivalta on Nicaraguassa yleinen ilmiö. Perinteisiä sukupuolirooleja pyritään muuttamaan joustavammiksi. Yrittäjyyskoulutuksissa pureudutaan miesten ja naisten rooleihin perheissä ja yhteisöissä.

Tavoitteenamme on käsityöläisnaisten voimaannuttaminen ja käsityöläisyrittäjyyden kehittäminen.

Kiinnitämme erityishuomiota naisten mahdollisuuksiin saada tuotteitaan markkinoille. Keskustelu perheväkivallasta muuttuu avoimemmaksi tasa-arvokoulutusten myötä.

  • COMCAVEM R.L (Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L) -kumppaniosuuskunnan kanssa tehtävässä hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota perheväkivaltaan. Koulutuksissa keskustellaan avoimesti väkivallasta ja koulutetaan tukihenkilöitä, jotka rohkaisevat väkivaltaisessa suhteessa eläviä eteenpäin. Tukihenkilöt on valittu käsityöläisten keskuudesta. Heillä voi olla omakohtaisia kokemuksia väkivaltaisessa suhteessa elämisestä – tärkeintä on kuitenkin se, että yhteisön jäsenet luottavat heihin.

Jatkamme työtä, jossa köyhyydestä nousevat ja nousseet käsityöläiset uskovat itseensä, kykyihinsä ja heidän osaaminen kasvaa yrittäjinä. Käsityöläiset oppivat kehittämään tuotteistaan yhä laadukkaampia, kuluttajia paremmin palvelevia. Käsityöläisyrittäjät voivat kehittää tuotteitaan jopa maailmanmarkkinoille asti.

Paikalliseen Manos Nicas -tuotemerkkiin ja verkostoon pyritään yhdistämään globaalit verkostot, jotta tuotekehittelyyn saadaan mukaan kansainvälisiä osaajia. Esimerkiksi meksikolaisia, suomalaisia ja bolivialaisia muotoilijoita on otettu osaksi tuotekehittelyä.

Pienyrittäjyyden tukeminen, tuotekehittely ja kauppakontaktien luominen takaavat, että Manos Nicas -verkostosta tulee kannattava liikeyritys.

Etsimme jatkuvasti täydentäviä elinkeinoja ilmastonmuutoksesta kärsivien elinkeinojen rinnalle. Ratkaisuina ilmastonmuutoksen haasteisiin ovat uudet elinkeinot ja vanhojen tuotantomenetelmien kehittäminen.

Tavoitteenamme on parantaa pienviljelijöiden ja -yrittäjien maatalouden tuottavuutta ja kannattavuutta riskialttiissa ilmasto-olosuhteissa COMCAVEM-osuuskunnan kanssa niin, että ihmiset saavat tuotannostaan kohtuullisen toimeentulon.

Naisten osallisuus on tärkeä osa koko yhteisön onnistumista.

Kasvatamme naisten mahdollisuuksia osallistua perheiden, tuottajajärjestöjen ja yhteiskunnan päätöksentekoon yhdenvertaisina miesten kanssa.

Solidaarisuus on tukenut Tierra Nuevan kurkuman tuotantoa, jalostusta ja myyntiä. Osa COMCAVEN-osuuskunnan jäsenistä on tuottanut kurkumaa Tierra Nuevan myytäväksi.

Osuuskunnan tehtävänä on huolehtia laatuketjun toimivuudesta ja tuotteiden myynnistä.

Vuohenmaidon ja -lihan tuotantoa kasvatetaan. Uusia tuotteita jalostetaan ja ne on juurrutettava osaksi paikallisia markkinoita.

Osuuskunnan jäsenten maatilojen tehokkuutta parannetaan tarkoilla osuuskunnan asiantuntijoiden laatimilla suunnitelmilla, jotta maanviljelijät käyttävät vähäiset luonnonresurssinsa, kuten pienen maatilkkunsa, mahdollisimman tuottavasti.

Yhteisöjen vedensaantia parannetaan rakentamalla vesipumppuja ja kastelujärjestelmiä sekä keräämällä sadevettä.

Työssä kiinnitetään erityishuomiota naisten mahdollisuuksien parantamiseen.

Kenia

Toimeentulotyömme Keniassa tukee paikallisten naisten toimeentulomahdollisuuksia erityisesti maanviljelyssä ja yrittäjyydessä.

Toimeentulotyössä on aina mukana myös tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ.

  • Bosinya Women -yhdistys on 260 naisen toimeentuloryhmä, joka pyörittää naisten keskinäistä säästö- ja lainarinkiä sekä tarjoaa jäsenilleen neuvontaa. Hankkeessa kehitetään yhdistyksen kykyä tukea jäsentensä maanviljelyn kannattavuutta mm. kehittämällä yhteistyötä kunnan maatalousneuvonnan kanssa ja etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Pitkällä tähtäimellä hankkeessa kehitetään yhdistykselle vastaanotto, prosessointi ja jakelukeskusta naisten maatalousyrittäjyyden nostamiseksi uudelle tasolle. Perheiden sisällä ehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sopimalla omaisuuden ja ajan käytöstä aviomiesten ja heidän vaimojensa kesken, sekä kerrotaan silpomisen haitoista.
  • Nyamira North Women -osuuskunta tarjoaa yli 600 naisyrittäjälle pienrahoitusta ja toimeentuloa tukevia koulutus- ja neuvontapalveluita. Hankkeessa parannetaan kasvinviljelyn ilmastokestävyyttä ja kasvintuotannon arvoketjujen kannattavuutta tukemalla osuuskunnan kykyä tarjota palveluita sisäisesti tai asiantuntijoiden kanssa jäsenilleen. Osuuskunnan kaupallista osaamista ja verkostoja kasvatetaan. Hanke tekee yhteistyötä kunnan neuvontapalveluiden, tutkijoiden ja yksityisensektorin toimijoiden kanssa. Osuuskunnalla on erityisiä vammaisia naisia tukevia palveluita ja osana hanketta ehkäistään perheiden sisäistä väkivaltaa sekä kerrotaan silpomisen haitoista.
Kenian naisryhmä. Kuva: Open Hand Studios

Kenian Bosinyan naisryhmä. Kuva: Open Hand Studios